BIULETYN  HISTORII  POGRANICZA
Pismo Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

___________________________________________________________________________________________

 

Redakcja

Jan Jerzy Milewski – redaktor naczelny

Cezary Kuklo – redaktor tematyczny (historia Polski)

Aleksander Krawcewicz (Grodno) – redaktor tematyczny (historia Białorusi)

 Rimantas Miknys (Wilno) – redaktor tematyczny (historia Litwy)

Wojciech Śleszyński – redaktor tematyczny (historia najnowsza i nauki polityczne)

Ks. Tadeusz Kasabuła, Marek Kietliński, Anna Pyżewska, Jan Snopko

___________________________________________________________________________________________

 

Rada Redakcyjna

Adam Dobroński (Białystok), Jan Dzięgielewski (Warszawa),

ks. Tadeusz Krahel (Białystok), Algis Kasperavicius (Wilno), Wasilij Kusznier (Mińsk),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno), Aleś Smalianczuk (Grodno-Wilno)