BIULETYN  HISTORII  POGRANICZA
Pismo Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

___________________________________________________________________________________________

 

 

Lista recenzentów 

 

Krzysztof Buchowski (Białystok)

Zdzisław Budzyński (Rzeszów)

Walenty Gołubiew (Mińsk)

Norbert Kasparek (Olsztyn)

Česlovas Laurinavičius (Wilno)

Eugeniusz Mironowicz (Białystok)

Gienadij Matwiejew (Moskwa)

Zdzisław Noga (Kraków)

Oksana Pietrovskaja (Moskwa - Brześć)

Barbara Stępniewska-Holzer (Warszawa)

Siergiej Tokć (Grodno)

Jacek Wijaczka (Toruń)

Andrzej Zakrzewski (Warszawa) 

 

 

Procedura recenzowania 

 

Wszystkie teksty podlegają wstępnej procedurze weryfikacji przez kolegium redakcyjne. Po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego redaktora tematycznego teksty kierowane są do wybranych recenzentów współpracujących z redakcją „Biuletynu Historii Pogranicza”.

  1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
  2. Każdy artykuł winien posiadać dwie osobne recenzje sporządzone przez niezależnych od siebie recenzentów wywodzących się spoza środowiska naukowego Redaktora czasopisma.
  3. Każda recenzja winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem autora wraz z datą przekazania recenzji redakcji czasopisma.
  4. Każdy recenzent winien podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a)    bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b)    relacje podległości zawodowej,

c)     bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

  1. Nazwiska recenzentów będą publikowane na stronie internetowej czasopisma.
  2. Recenzent winien poinformować redakcję o wszelkich przejawach nierzetelności naukowej w recenzowanym artykule, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyk obowiązujących w nauce.