BIULETYN  HISTORII  POGRANICZA
Pismo Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

Nowa strona www Biuletynu

___________________________________________________________________________________________

 

Redagowany wspólnie przez historyków polskich, litewskich i białoruskich. 

Ukazuje się od 2000 r. Czasopismo specjalizuje się w problematyce dziejów

Pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Rosji. 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

ISSN: 1641-0033

e-mail: bhp@sybir.bialystok.pl

 

 

Od 2019 r. współwydawcą czasopisma jest Muzeum Pamięci Sybiru. Zmieniła się szata graficzna i Redakcja czasopisma.

 

Nowa strona www Biuletynu