BIULETYN  HISTORII  POGRANICZA
Pismo Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

___________________________________________________________________________________________

 

bhp11

 

Redagowany wspólnie przez historyków polskich, litewskich i białoruskich. 

Ukazuje się od 2000 r. Czasopismo specjalizuje się w problematyce dziejów

Pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Rosji. 

Redaktor naczelny: dr Jan Jerzy Milewski

ISSN: 1641-0033

e-mail: jerzymil8@wp.pl

WWW: http://pth.uwb.edu.pl/biuletyn/

Periodyczność: rocznik

Format: B5                Nakład: 200 egz.

Medium podstawowe: papierowe (numery 1-15  on-line)

Najnowszy tom:  Nr 15        spis treści          contens     turinys      

 

Ostatnia modyfikacja: 12.08.2017 r.