BIULETYN  HISTORII  POGRANICZA
Pismo Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

___________________________________________________________________________________________

 

 

Informacje dla Autorów

 

1.    Autorzy zainteresowani publikacją tekstu w „Biuletynie Historii Pogranicza” winni przygotować teksty o wielkości nie przekraczającej 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) wraz ze streszczeniem nie przekraczającym jednej strony drukowanej (2 000 znaków). Artykuły winne być nadsyłane na adres pocztowy redakcji lub drogą elektroniczną do 15 maja. Teksty złożone po tej dacie będą kwalifikowane do następnego numeru.

2.    Każdy nadesłany tekst winien być afiliowany:

a)     Imię (imiona) i nazwisko autora; 

b)     adres pocztowy i mailowy miejsca pracy autora oraz (ewentualnie) adres prywatny z zaznaczeniem czy autor wyraża zgodę na upublicznienie prywatnego adresu mailowego, bądź czy możliwe jest jego podanie za pośrednictwem redakcji;

c)      numer telefonu kontaktowego (wyłącznie do wiadomości redakcji, chyba że autor życzy sobie inaczej).

Osoby przesyłające teksty do publikacji w „Biuletynie Historii Pogranicza” zobowiązane są też do załączenia oświadczenia umożliwiającego udostępniane danych autora w internetowych bazach czasopism. Oświadczenie winno zawierać obok zasadniczej treści (np. Niniejszym wyrażam zgodę, na upublicznienie danych osobistych w ramach internetowych baz czasopism), imię i nazwisko, datę i podpis.

3.    Nadesłany tekst winien zawierać słowa kluczowe (sugerujemy unikanie słów o ogólnym znaczeniu, np. historia, proponując słowa bardziej konkretne np. historia Białorusi XX wieku).

4.    W przypadku dostarczenia tekstu w języku innym niż polski, prosimy aby był to język białoruski, litewski bądź jeden z języków kongresowych.

5.    Informujemy, że wszystkie teksty zamieszczone w czasopiśmie będą jednocześnie publikowane on-line na stronie „Biuletynu Historii Pogranicza”. Po przyjęciu tekstu do druku autor zostanie poproszony o wyrażenie pisemnej zgody na upublicznienie tekstu w formie umowy licencyjnej.

6.    Redakcja prosi o nadsyłanie wyłącznie tekstów o charakterze naukowym, nigdzie wcześniej nie publikowanych. Prosimy ponadto o opatrzenie tekstu taką formułą w pierwszym przypisie opatrzonym gwiazdką. Bez tego typu deklaracji teksty nie będą przyjmowane do druku.

7.    Informujemy, że każdy tekst zostanie poddany recenzji wewnętrznej przez członków redakcji oraz recenzji przynajmniej dwóch recenzentów zewnętrznych. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji będzie przyjęty do druku.

8.    Redakcja wymaga również od autorów publikacji (w przypadku więcej niż jednego autora tekstu) ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł. Jednocześnie informujemy, że gostwriting, guest autorship są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja winna też uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązującej w nauce.

9.    Redakcja prosi wszystkich autorów tekstów o stosowanie się do zamieszczonej instrukcji redakcyjnej.